Privacybeleid

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun
gegevens en;
2. Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door de nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor CVS Hypotheken & Mevrouw de Hypotheekadviseur – dat u weet wat wij als hypotheekadviseur voor het geven van een onafhankelijk advies over u vast moeten leggen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ten behoeve van:

• Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
• Het afhandelen van contactverzoeken die ons via andere kanalen bereiken
• Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken en kredieten
• Het communiceren met u en geldverstrekkers/ verzekeraars / banken
• Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
• Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen o.a. opgelegd vanuit Wet Financieel Toezicht

CVS Hypotheken & Mevrouw de Hypotheekadviseur verwerken de volgende persoonsgegevens om u te kunnen adviseren, voor de uitoefening van de overeenkomst die wij samen sluiten en de voorbereiding daarvan en om later contact te kunnen blijven houden. In de overeenkomst spreken wij af wat wij voor u gaan doen en wat de kosten daarvoor zijn. De bemiddelingsopdracht is de grondslag.

– Uw personalia
– Uw geboortedatum
– Uw BSN-nummer
– Uw ID-nummer (nummer paspoort of ID kaart)
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Huidige salaris-/inkomensgegevens & toekomstige salaris-/inkomensgegevens
– Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer)
– Gegevens partner
– Schuldgegevens
– Uw persoonlijke adviesbehoefte door middel van o.a. het klantprofiel

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met CVS Hypotheken via het telefoonnummer 0318-515555 of via het e-mailadres info@cvshypotheken.nl

CVS Hypotheken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Wij voldoen bovenal aan de Wet Financieel Toezicht.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard wilt u dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens om gaan, daarom hebben wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw gegevens worden slechts aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

U heeft te allen tijde recht om uw persoonsgegevens in te zien en zo nodig ons te verzoeken gegevens te corrigeren, mits dit niet in strijd is met de wetgeving waaraan wij dienen te voldoen. Als u via ons een verzekering, hypotheek of financiering heeft afgesloten kunnen wij een verzoek tot verwijdering niet honoreren, aangezien wij dan niet aan de nazorg verplichting uit hoofde van de Wet Financieel Toezicht kunnen voldoen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cvshypotheken.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze toestemming, mits in overeenstemming met de wet.

Menu
× Stel je vraag via WhatsApp